Riska menighet - Hvem er vi ?


 

Riska menighet er en del av Den Norske kirke og ligger under Sandnes kirkelige Fellesråd.

Hvem er vi? 

Vi er en flergenerasjonsmenighet med mange aktive medlemmer i alle aldre.

Menigheten bygger alt sitt arbeid på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse, men vi ønsker å inkludere mennesker med annen bekjennelsesbakgrunn som vil arbeide i lojalitet med vår visjon og vårt læregrunnlag.

Medlemskap i menigheten skjer gjennom dåp, men det er flere som går i menigheten uten å være døpt. I praksis gjør det at menigheten består av medlemmer med ulik kirkebakgrunn og kirketilhørighet.

Vi vil være en kirke for alle på Hommersåk. Et sted å høre til.

 

Hva gjør vi?

Visjonen vår er: «Vinne for Jesus, vokse i tro»

Vi ønsker å være en menighet hvor du får en trygg og fast ramme for hele kristenlivet, fra vugge til grav. Vi er et flergenerasjonsfellesskap hvor målet er å kunne gi hjelp til tro og etterfølgelse av Jesus gjennom alle livsfaser. Du vil derfor finne opplegg som tar sikte på å hjelpe alle aldersgrupper til å leve som Jesu disipler. Barna har egne tilbud på ukedager, samt under våre gudstjenester kl. 11.00. 

Tenåringer og ungdom samles til eget ungdomsmøte med undervisning og grupper, samtidig som mange av de yngste ungdommene er en aktiv del av storfellesskapet.

Våre gudstjenester er på søndagen klokka 11:00. I tillegg har vi smågruppefellesskap og tjenestegrupper, der målet er fellesskap og utrustning til å leve troverdige kristenliv i vår hverdag. Den viktigste “gudstjenesten” for en kristen er likevel alltid knyttet til hjem og hverdag! I Riska kirke feirer vi regelmessig nattverd både i våre gudstjenester. Vi døper mange barn hvert år og tilbyr et stort og variert trosopplæringsopplegg fra 0 - 18 år for å lære dem å leve sammen med Jesus. Vi konfirmantopplegg og ledertreningskurs. 

Vi er til stede for mennesker på Hommersåk som trenger hjelp, samtale eller et kristent fellesskap. Vi vier, begraver, men ønsker like mye å være der ved livets store stunder, som i de små. 

Gjennom menighetens Godhet Riska har vi et glimrende redskap til å vise omsorg og vilje til praktisk hjelp, både innad i menigheten og videre ut mot mennesker i bygda vår.

Vi har et godt samarbeid med andre forsamlinger i bygda (Sammen for Riska) og møtes jevnlig til bønn og fellesarrangement.

 

Hvor vil vi?

I Apostlenes gjerninger ble de første kristne omtalt som “de som hørte veien til”. Som kristne følger vi Jesus. Han er den som leder oss, både til nye utfordringer her, og til vårt hjemland, Himmelen!

Vi ønsker at Riska menighet skal utruste og utfordre mennesker i alle aldre til å vinne for Jesus og vokse i tro. Vi vil være frimodige på at Jesus er Herre og og at vil vi peke på Han, i alt vi er og gjør.

Vi vil støtte lokale medlemmer som har reist ut som misjonærer, men også våre misjonsprosjekt i hele verden.

 

Hva tror vi?

Riska menighet bekjenner at hele Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Med det sier vi at alt vi trenger til frelse, og alt vi trenger for vårt kristne liv, finner vi i Bibelen. Vi erkjenner at andre velger å forholde seg til Bibelen på andre måter, men vil for vår egen del, så langt det er mulig, søke å forkynne og leve i overensstemmelse med Bibelens radikale utfordring om å leve et liv til Guds ære!

Vi tror at Gud, Faderen, er den som har skapt alt, og at Han har en unik kjærlighet til alle mennesker. Samtidig er Gud en hellig Gud, en Gud som tar synd og opprør på alvor. Vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og at Han er sendt oss fra Gud for å forsone oss med sin Far. Jesus er den eneste veien til Gud, og det er ved tro på Ham og Hans fullkomne frelsesverk vi finner tilbake til vår gudgitte hensikt. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesu død og oppstandelse, er det budskapet som har kraft til å forsone oss med vår himmelske Far og Skaper.

Vi tror at Den Hellige Ånd er gitt for å veilede oss til hele Sannheten, og samtidig vil Ånden være den kraft i våre liv som former oss til de menneskene Gud har skapt oss til. Vi tror at alle kristne trenger et levende og aktivt forhold til en kristen menighet. Her får troen næring, og her utrustes vi til tjeneste med de gaver Gud har utrustet oss med. Vi tror at Misjonsbefalingen er vårt felles oppdrag. Alle kristne er kalt til å bidra, slik at Evangeliet kan forkynnes og etterfølges i alle folkeslag.

 

Menighetsrådet

Riska menighetsråd har 8 valgte medlemmer i rådet. Soknepresten er medlem i kraft av sin stilling. I tillegg innkalles 1. vara til alle møter. Daglig leder er sekretær for rådet. 

Rådspapirene er offentlige og vi sender dem gjerne til dere til orientering.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder eller via en av medlemmene du finner på listen under.

Menighetsrådets medlemmer 2023 tom 2027: 

Leder: Gisle Johnsen. Mobil: 93442464, E-post: gisle.johnsen@hotmail.com

Nestleder: Tom Kenneth Ravnås. Mobil: 90062991, E-post: tkravn@gmail.com                                     

Medlem: Svein Arne Lindø. Mobil: 97646500, E-post: svein.lindo@lyse.net

Medlem: Magne Skjørestad. Mobil: 93062746, E-post: magne.skjorestad@lyse.net 

Medlem: Marie Skipevåg Vårlid. Mobil: 93063983, E-post: marieingeborg@gmail.com

Medlem: Silje Oliversen.  Mobil: 97591663, E-post: siljetyr82@gmail.com

Medlem: Anders Tokheim Hetland. Mobil: 91864110, E-post: anders.norway@gmail.com

Medlem: Hye-Kyong Yun. Mobil: 90670089, E-post: kimchisunt@gmail.com

1. vara: Nina Ivanova Bradova. Mobil: 48306477, E-post: ninabradova@hotmail.com

 

Finn oss på facebook

Riska menighet

Riska gamle kirke

 

Tilbake
Del